Entertainment & Travel

Entertainment & Travel
Entertainment & Travel

Friday, February 27, 2009

รวมฮิตกันตรึมมันส์

1. ร็อคคงคย - เสียวโว้ย (4:47)

http://www.ziddu.com/download/3350856/01.rar.html
2. ดาร์กี้ - เปิดกรุอิสานใต้ (4:19)


3. สมานชัย - จังคลย (4:28)

http://www.ziddu.com/download/3350923/03..rar.html
4. ส่องแสง - ความรักสีดำ (3:56)

http://www.ziddu.com/download/3351022/04..rar.html
5. กันตรึม คนละแบนด์ - แพ้ดอลล่า (7:01)

http://www.ziddu.com/download/3351513/05..rar.html
6. มอความ - โมเนียงโม (4:08)

http://www.ziddu.com/download/3351864/06..rar.html
7. ส่องแสง - 01 - แยยเทอตา (8:07)

http://www.ziddu.com/download/3369773/07..rar.html
8. มาสเตอร์เต็มพา - มาสเตอร์เต็มพาล (4:40)

http://www.ziddu.com/download/3369802/08..rar.html
9. มอความ - กันเลาะตำเป๊ก (4:23)

http://www.ziddu.com/download/3369871/09..rar.html
10. ร็อค ตระงอล - 10 กรรมอาเจย (4:18)

http://www.ziddu.com/download/3369900/10..rar.html
11. กันตรึม...รำวงงานวัด - 09 กะเดื๊อกๆ(จันทรา) (5:56)

http://www.ziddu.com/download/3370063/11..rar.html
12. 12.แบกเซราะ-สมานชัย (4:49)

http://www.ziddu.com/download/3371325/12..rar.html

No comments:

Post a Comment